Единна информационна система за изпити и прием

Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 04.02.2022 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им до 07.02.2022 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VIIи в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 02.02. - 18.02.2022 г.
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24.02.2022 г.
Въвеждане на информация за сградите, залите, броя на местата в залите до 24.02.2022 г.
Определяне на сградите, залите, броя на местата в залите и разпределението им по учебни предмети и нива за чужд език за провеждане на НВО до 04.03.2022 г.
Контролно сверяване на разпределението по учебни предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на НВО до 11.03.2022 г.
Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 08.04.2022 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 08.04.2022 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 13.05.2022 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до 17.05.2022 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.05.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 28.05. - 06.06.2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО 07.06.2022 г.
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 04.02.2022 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им до 07.02.2022 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VIIи в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 02.02. - 18.02.2022 г.
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24.02.2022 г.
Въвеждане на информация за сградите, залите, броя на местата в залите до 24.02.2022 г.
Определяне на сградите, залите, броя на местата в залите и разпределението им по учебни предмети и нива за чужд език за провеждане на НВО до 04.03.2022 г.
Контролно сверяване на разпределението по учебни предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на НВО до 11.03.2022 г.
Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 08.04.2022 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01.06.2022 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 03.06.2022 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03.06.2022 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до 06.06.2022 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.06.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 26.06. 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2022 г.
Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 04.02.2022 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им до 07.02.2022 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VIIи в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 02.02. - 18.02.2022 г.
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24.02.2022 г.
Въвеждане на информация за сградите, залите, броя на местата в залите до 24.02.2022 г.
Определяне на сградите, залите, броя на местата в залите и разпределението им по учебни предмети и нива за чужд език за провеждане на НВО до 04.03.2022 г.
Контролно сверяване на разпределението по учебни предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на НВО до 11.03.2022 г.
Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 08.04.2022 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01.06.2022 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 03.06.2022 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03.06.2022 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до 06.06.2022 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.06.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 26.06. 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2022 г.

Дейност

Срок

май  – юни

август –септември

 

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 04.02.2022 г. до 22.06.2022 г.  
Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия до 07.02.2022 г. до 24.06.2022 г.  
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 03.02. – 18.02.2022 г. 27.06. – 08.07.2022 г.  
Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 24.02.2022 г. до 11.07.2022 г.  
Въвеждане на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 24.02.2022 г. до 11.07.2022 г.  
Определяне и контролно сверяване на разпределението по учебни предмети, вид подготовка и нива за чужд език по сгради, зали и брой места за провеждане на ДЗИ до 04.03.2022 г. до 15.07.2022 г.  
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 11.03.2022 г. до 15.07.2022 г.  
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 05.05.2022 г. до 12.08.2022 г.  
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ до 05.05.2022 г. до 12.08.2022 г.  
Изпращане в МОН на обобщени предложения за оценители на ДЗИ – учители и представители на висши училища, както и на техните декларации до 11.03.2022 г. до 18.07.2022 г.  
Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации до 11.03.2022 г. до 18.07.2022 г.  
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 04.05.2022 г. до 18.07.2022 г.  
Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет до 08.04.2022 г. до 29.07.2022 г.  
Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ/ДИППК на училищно равнище до 08.04.2022 г. до 29.07.2022 г.  
Въвеждане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите до 08.04.2022 г. до 29.07.2022 г.  
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 17.05.2022 г. до 23.08.2022 г.  
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2022 г. до 24.08.2022 г.  
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г. 27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.  
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) до 06.06.2022 г. до 07.09.2022 г.  
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК до 08.06.2022 г. до 08.09.2022 г.