Настоящата страница осигурява възможност за проследяване на процесите по предлагане, съгласуване и утвърждаване на ДПП и на ДДПП, в които участват училищата, регионалните управления на образованието, общините, областните управи, работодателите и техните организации на местно и национално ниво, министерството на образованието и науката, министерството на труда и социалната политика, министерството на регионалното развитие и благоустройството.