Единна информационна система за изпити и прием

Настоящата страница осигурява възможност за проследяване на процесите по предлагане, съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием (ДПП) и допълнителния държавен план-прием (ДДПП), в които участват училищата, регионалните управления на образованието, общините, областните управи, работодателите и техните организации на местно и национално ниво, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Тук можете да проверите Вашите резултати от изпити, да подадете Вашите заявления за участие в класиране след 7. клас и да получите информация за самото класиране.